Westrobothnia & Södra Lapplands Rallbana / West Bothnia & Lapland South RR

WSL Jv är ett modelljärnvägsprojekt i skala N (1/160) / WB&LS RR is a model railway project in N-scale

Ideen med Westerbotten & Södra Lappland är att försöka återge ett trafikscenario där Tvärbanan Stenuman - Obla är den centrala järnvägen medan Stambanan genom övre Norrland, Botnia- och Norrbotnia banorna samt Inlandsbanan är de som ansluter Tvärbanan.  Olika trafik möjligheter finns där Södra Norrland samt Norrbotten finns i bakgrunden fungerande som både mottagare samt utgångspunkter för destina tågkonstellationer.

The idea with WB&LS RR is to try to create a traffic scenario where the East-West line Tvärbanan Stenuman - Obla is the central railroad while the mainline Stambanan North - South line through the upper Norrland, the Bothnia and the Norr bothnia lines as well as the Inlandsbanan line are the lines connecting the Tvärbanan line.  Different traffic possibilities occurs where Southern Norrland as well as Norrbotten are there in the background working as both recievers as well as departure points for far travelling train constellations.

Inlandsbanan samt Tvärbanan är båda enkelspåriga och oelektrifierade medan Botniabanorna är enkelspåriga, elektrifierade samt byggda för farter upp till 250 km/timme.  Stambanan genom övre Norrland där den passerar Välnäs är både dubbelspårig och elektrifierad men mer avpassad för långsamtgående godståg.

The Inlandsbanan line and the Tvärbanan line are both single track and non-electrified while the Bothnia lines are both single tracks, electrified and built for high speeds up to 250 km/hr.  The main line Stambanan through the upper Norrland where it passes Välnäs is the line both double tracked and electrified but more suited for slow moving freight haulers.

 

Karta: Järnväg.net

Banupplägget har två större stationer, Välnäs station samt Umåker C, där båda har 5-6 spår med ett par plattformar för på/avstigande.  Mindre stationer är Stenuman och Obla.  Stenuman station ligger längs Inlandsbanan med trafik både söderut och norrut men också österut via Tvärbanan.  Obla ligger vid hamnen och är en säckstation med både hamnspår och plattform för av/påstigande.  Vasabåtarna avgår från Obla hamn likaså container samt de alltmer sällsynta oljefartygen.

The track layout has two larger stations, the Välnäs station and the Umåker Central station, where both have 5-6 tracks with plattforms for passenger exchange.  Smaller stations are the Stenuman and Obla stations.  The Stenuman station is located along the Inlandsbanan line with traffic both north and south but also east via the Tvärbanan line.  Obla station is situated at the harbour and is an end station with both harbour tracks and a plattform for passenger exchange.  The Vasa passenger vessels departs from Obla harbour as well as the less and less frequent oil tankers.

Vad som är dolt för betraktaren är att det också finns dolda mötes stationer, dels på Botnia banorna, men också på Inlandsbanan och Tvärbanan.  Ett stort antal uppställningsspår finns både i Södra Norrland samt i Norrbotten för att kunna magasinera tåg inför respektive trafikuppgift.  Inga dolda mötesstationer finns på Stambanan genom över Norrland.

What is hidden from the spectator is that there are also hidden meeting stations, both at the Bothnia lines, and as well on the Inlandsbanan line and the Tvärbanan line.  A large number of tracks are located at the Södra Norrland yard and at the Norrbotten yard to be able to store train configurations prior to its duty.  There are no hidden meeting stations at the mainline Stambanan line through the upper Norrland.

Tidsepoken skall föreställa 1960-1999 (motsvarar ungefär epok III period b till epok V period a) med viss flex både före (äldre ånglok) och efter (typ botniabanorna).  Typiska SJ brunlok, ånglok samt diesellok passerar men också en mängd rälsbussar och motorvagnar, främst olika modeller av Hilding Carlsson typ samt varianter på Y6 och Y1or.  Ett och annat tåg från andra landsändar passerar likaså.

The timeframe is supposed to be 1960 to 1999 (equals about epoch III period b to epoch V period a) with some flexibility both before (older steam engines) and after (the modern Bothnia lines).  Typical SJ (Swedish State Railway) brown electrics, steam engines and diesels passes (the sceanery) but also a number of rail cars and motor coaches, from mainly Hilding Carlsson fabrication and different models of the Y6 and Y1.  One or another train from other parts of the country passes bye as well!

Försök med intressanta körupplägg med en hel del växlingsuppgifter ingår i planeringen för roliga körkvällar.

Trials with interesting operating sessions with some switching exercises are included in the planning of fun operating occations.